Обавештење за медије и грађане

Датум: 10.03.2021

Извод из Одлуке Центра за социјални рад Пожаревац број 1.3-55110-2534 од 25.11.2019. године и из Обавештења поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 1.3-55110-2535 од 25.11.2019. године.

Одређује се лице за заштиту података о личности у Центру за социјални рад Пожаревац и то Бисерка Тодоровић, запослена на радном месту “Стручни радник за управно правне послове – руководилац Службе за правне послове” у Центру за социјални рад Пожаревац.
Контакт телефон 012/523-681 и меил: biserka.todorovic@czsrpozarevac.rs

 


Бр: 1.3-55110-847

Датум: 08.05.2020

-Саопштење за медије и грађане у вези Одлуке о радном времену и организацији рада након ванредног стања –

 

На основу чл.34.Статута Центра за социјални рад Пожаревац  („Сл.гласник Града Пожаревца“бр.1/17 и 3/17), чл.10.Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац бр.1.3-55110-475/2018 од 15.06.2018.г, бр.1.3-55110-2226 од 06.11.2018.и бр.1.3-55110-367 од 19.02.2019.г, чл.25,26,27,29.и 93.Правилника о раду Центра за социјални Пожаревац бр.3-55110-312/9 од 20.01.2017.године,чл.50,51,55,56.и 63.Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), чл.56.и 148. Закона о социјалној заштити („Сл.гл.РС“ бр.24/11), као и у складу са Одлуком о укидању ванредног стања („Сл.гл.РС“бр.65/2020) и Законом о важењу уредаба које је Влада уз супотпис Председника Републике донела за време ванредног стања које је Народна скупштина потврдила (“Сл.гл.РС“бр.65/20), Директорка Центра за социјални рад Пожаревац по одржаном састанку са запосленима у седишту Установе доноси

 

Одлуку о радном времену, распореду радног времена, раду у сменама, одмору у току дневног рада и о приправности и раду по позиву по укидању ванредног стања

Извод из Одлуке и образложење:

  1. Радно време у Центру за социјални рад Пожаревац износи 40 часова недељно и одвија се пет радних дана у недељи, од понедељка до петка
  2. Рад се организује у две смене од по 8 часова дневно и то:

Рад у првој смени почиње у 08.00 часова а завршава се у 16.00 часова.

Рад у другој смени почиње у 14.00 часова а завршава се у 22.00 часа.

  1. Запослени који раде у сменама имају право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 мин и то у првој смени у времену од 10.30 часова до 11.00 часова, а у другој смени у времену од 16.30 часова до 17.00 часова.
  2. Информисање грађана и рад на пријему странака обавља се сваког радног дана у Пријемној канцеларији у времену од 09.00 часова до 13.30 часова, осим у хитним случајевима, а по процени стручних радника.
  3. После 22.00 часова радним данима, и за време викенда и нерадним данима обавља се само рад кроз приправност и рад по позиву полиције (дежурство)
  4. Запослени су дужни да за време рада поштују здравствене препоруке о мерама заштите за време трајања проглашене епидемије болести Covid-19 ( у непосредном контакту са странкама/корисницима коришћење заштитних рукавица и маски и обезбеђивање физичке дистанце, коришћење визира, редовно коришћење дезинфекционих средстава при уласку у зграду радног места-дезобаријере, средства за дезинфекцију и прање руку и др)

Корисници услуга су такође у складу са овим препорукама, дужни да поштују ванредне мере током трајања ризика од ширења COVID вируса (мерење темрературе, маске и сл. приликом уласка у Центар, физичка дистанца и остало)

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу ће наставити са редовним радом а пријем нових корисника ће обављати у периоду од 10.00-12.00. (понедељак, среда и петак), док ће у осталим терминима радити са унапред заказаним странкама.

Телефони и mail адресе доступни грађанима у периоду од 08.00-22.00 часова, радним данима су: 012/223-681; 531-601; 531-602; факс: 012/224-630; тел:. Канцеларије у Костолцу 012/240-100, адресе: Моше Пијаде 27, Канцеларија у Костолцу: Трг Братства и јединства, локал 6;  e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Информација о раду и организацији рада Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју ће бити накнадно објављена

Информације

Седиште: Моше Пијаде 2Б, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00