Инструкција за Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

На основу Одлуке о проглашењу болести Covid-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу ( „Сл Гласник РС“ бр. 23/20, 24/20,27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20,38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20,60/20,66/20 и 67/20 ), члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести(„Сл.гл.РС“бр.15/16 и 68/20), члана 7.и 9. Закона о безбедности и здрављу на раду(„Сл.гл.РС“бр.101/05,91/15 и 113/17-други закон), члана 108. Правилника о раду Центра за социјални рад Пожаревац бр. 3-55110-312/9 од 20.01.2017.године и бр.1.3-55110-1563/3 од 18.07.2019.г.године и члана 34. Статута Центра за социјални рад Пожаревац(„Сл.гласник Града Пожаревца“бр.1/17 и 3/17) и Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца бр.012-82-40/2020 од 13.05.2020.г, Директорка Центра за социјални рад Пожаревац дана 13.05.2020. године доноси

 

ИНСТРУКЦИЈУ

о поступању запослених и корисника  Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,ПОЈ Центра за социјални рад Пожаревац, након ублажавања рестриктивних мера у борби против COVID-19 и успоствљања редовног рада Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у складу са Одлукама Владе Републике Србије,епеидемиолошким препорукама и Закључком Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца бр.012-82-40/2020 од 13.05.2020.године о дозволи рада Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

 

I

У склопу мера ублажавања рестриктивних мера на спречавању ширења епидемије вируса SARS-CoV-2 од 11.05.2020. године нормализује се и успоставља редован рад у Центру за социјални рад Пожаревац.

Имајући у виду Одлуку о укидању ванредног стања ( „Службени гласник РС бр. 65/20“ ), Закон о уредбама донетим за време ванредног стања(„Сл.гл.РС“бр.65/20) којим је  престало важење Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања,Закључак градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца бр.012-82-40/2020 од 13.05.2020.г, успостављање редовног саобраћаја, престаје правни основ за рад од куће.

На снази остају сва планирана и донета решења о коришћењу годишњег одмора за 2019. годину, уз могућност коришћења преосталог годишњег одмора за 2019.годину до краја јуна 2020.г.

У наредном периоду поступаће се у складу са препорукама Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и надлежних епидемиолошких служби.

II

У ситуацији која налаже спровођење додатних превентивних мера и појачаних хигијенских захтева, у циљу обезбеђења заштите и очувања здравља запослених и  корисника услуга Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,утврђује се  следеће организација рада и примена следећих мера заштите као обавезна до стицања услова за потпуну нормализацију рада:

 • Рад обављати у мањим групама у зависности од броја пријављеног броја корисника. За истовремени рад користити пет просторија и то: три радне собе, једну салу за рекреацију и простор дневног боравка.
 • Групе не треба да броје више од 5 корисника
 • У складу са епидемиолошком ситуацијом препоручити родитељима останак код куће у породичном окружењу свуда где је то могуће.
 • Писмена сагласност родитеља/старатеља да њихово дете у овој епидемиолошкој ситуацији похађају Дневни боравак.
 • Потврда лекара о здравственом стању корисника (да су здрави за колектив), не старију од  7 дана.
 • Приликом довођења корисника у боравак или до возила за превоз корисника, родитељи обавезно користе личну заштиту (маску, рукавице) као и приликом одвођења односно преузимања детета.
 • Родитељи не улазе у дворишни простор већ корисника предају запосленом на капији Дневног боравка уз мерење и евидентирање телесне температуре корисника безконтактним топломером пре преузимања корисника,
 • За кориснике који користе превоз, родитељи их предају на растојању од 2 метра од комбија (уз проверу ТТ корисника)
 • Распоред седења током превоза у комби возилу организовати тако да корисници седе на растојању тј. на сваком другом седишту, док се превозе за кориснике који су корисници инвалидских колица одвија посебно.
 • Није дозвољено доношење личних ствари корисника које им служе за игру или разоноду уколико исте није могуће дезинфиковати
 • Уколико корисник има симптоме респираторне или цревне инфекције, повишену телесну температуру или сумњу на почетак болести (умор, губитак апетита и сл.) потребно је да остане код куће и да се јаве свом изабраном лекару. У том случају у колектив могу да се врате само са извештајем лекара да су здрави за колектив.
 • Током боравка у Дневном центру, у повољним временским условима организовати боравак у оквиру дворишта по групама
 • Исхрана корисника у трпезарији обавља се по формираним групама.
 • Током рада боравка примењивати све препоручене мере од: дезобаријере (у објекту и комби возилу); дезинфекције руку приликом уласка у објекат и комби возило; често прање руку сапуном у трајању од најмање 20 секунди; одржавање, кадгод је то могуће, физичке дистанце на 2 метра удаљености; често проветравање просторија у којима бораве корисници; правилно одлагање отпада; правилно коришћење заштитне опреме за запослене (маске, рукавице); ношење радних униформи и њихово редовно прање; дезинфекција и промена обуће приликом уласка у простор боравка; обавезно одлагање личних ствари (гардеробе, обуће, ташне и сл) у за то одређеним местима (гардероберима).

III

 Центар за дневни боравак деце и омладине је дужан  достави писано обавештење родитељима свих корисника дневног боравка о организацији процеса рада и мерама заштите утврђеним овом инструкцијом.

Инструкцију доставити :

-руководиоцу Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

-запосленима путем објаве на огласној табли Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

– у архив Центра за социјални рад Пожаревац

-објавити на сајту Центра за социјални рад Пожаревац .

Информације

Седиште: Моше Пијаде 2Б, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00