Јавне набавке

  1. План јавних набавки
  2. Правилник јавне набавке
  3. Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 1415)
  4. Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 6815)
  5. Закон о јавним набавкама – незванично пречишћен текст
  6. Позив за подношење понуде
  7. Конкурсна документација

Поправка громобранских и електричних инсталација

Услуга спремања и допремања готових оброка за потребе Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Угоститељске услуге, прослава 8 марта и Крсне славе Центра за социјални рад Пожаревац

Јавна набавка мале вредности – бензин и дизел гориво

Јавна набавка мале вредности – ангажовања агенције за физичко обезбеђење запослених

Јавна набавка мале вредности – Угоститељске услуге – пословни ручкови

Јавна набавка мале вредности – Санација кровног покривача – лимарски и фарбарски радови на згради Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју као радној јединици Центра за социјални рад Пожаревац

Јавна набавка мале вредности радови – хидроизолациони радови и молерско фарбарски радови на згради Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју као радној јединици Центра за социјални рад Пожаревац

Јавна набавка мале вредности услуга – спремања и допремања готових оброка за потребе Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Јавна набавка мале вредности услуга – спремања и допремања готових оброка за потребе Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Plan javnih nabavki Centra za 2020. godinu.

Угоститељске услуге, прослава 8 марта и Крсне славе Центра за социјални рад Пожаревац

Јавна набавка мале вредности – ангажовања агенције за физичко обезбеђење запослених

Јавна набавка мале вредности– предмет јавне набавке је набавка услуга- Угоститељске услуге- пословни ручкови, Услуге рестoрана и пoслуживања храном

Набавка новог аутомобила за возни парк Центра за социјални рад Пожаревац broj 1.3-55110-165

Обавештење о поништавању поступка јавне набавке мале вредности – 25.06.2020.године

Измена плана јавних набавки за 2020. годину

Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

Спремање и допремање готових оброка за потребе центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Набавка опреме за дечије игралиште – мобилијар и опреме за играоницу

Правилник и план набавки

План јавних набавки Центра за социјални рад Пожаревац за 2021. годину

Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:30

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00