Још један викенд посвећен учењу
У организацији Коморе социјалне заштите, у просторијама Високе школе социјалног рада у периоду 05.11-07.11.2021 године, реализована је бесплатна обука “Примена старатељства у центрима за социјални рад-улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника” којој су присуствовала два наша стручна радника.
Обуку су реализовали експерти у овој области-Драган Вулевић, Вукота Влаховић и Владан Јовановић.
На евиденцији Центра за социјални рад Пожаревац се током 2020-те године налази 155 детета и 485 одраслих и остарелих лица под старатељством.
Када кажемо да је неко под старатељством, то значи да се сматра да та особа није способна да одлуке о свом животу доноси сама, већ то уместо ње мора да ради неко други — старатељ.
Разлог неспособности за одлучивање може бити то што је особа малолетна, али под старатељство мора бити стављена и пунолетна особа ако због болести или ометености у развоју није у стању да нормално расуђује, а тиме ни да штити своја права и интересе, па је одлуком суда делимично или потпуно лишена пословне способности.
О деци која живе с родитељима старају се њихови родитељи. За децу без родитељског старања и одрасле особе лишене пословне способности, међутим, потребно је одредити ко ће се о њима старати. У том случају и све остале битне одлуке о старатељству доноси центар за социјални рад, који се у законима често назива „орган старатељства“.
Центар, по прописаној процедури, одлучује о стављању под старатељство, поставља старатеља и разрешава га, одлучује о томе где ће особа под старатељством (штићеник) бити смештена, и мора да одобри све крупније одлуке о њеној имовини и о награди која се исплаћује старатељу.
Старатељ не мора да живи са штићеником, али је дужан да га редовно посећује и лично се увери у то у каквим условима штићеник живи.
Старање о штићенику обухвата:
-Старање о личности штићеника (старатељ пре свега треба да се труди да што пре оспособи штићеника за самосталан живот);
-Заступање пред судом и у свим другим правним пословима (штићеник има једнаку пословну способност као дете, па га старатељ заступа исто као што родитељ заступа дете);
-Прибављање средстава за издржавање (из штићеникових прихода и од његове имовине, од особа које су дужне да издржавају штићеника и од социјалне помоћи);
-Управљање и располагање имовином коју штићеник није стекао радом, као што су наследства и поклони (старатељ самостално одлучује о њеном чувању, коришћењу и одржавању, а за продају, изнајмљивање, размену или уништење те имовине неопходна му је сагласност центра); ако је штићеник способан да ради, па је на тај начин стекао неку имовину, он њом сам располаже.
Старатељ и центар за социјални рад дужни су да заједно надокнаде штету коју је старатељ намерно или грубом непажњом проузроковао штићенику.
У изузетним случајевима, када је то потребно због заштите њихових интереса, центар привремено може ставити под старатељство и дете под родитељским старањем и пословно способну пунолетну особу.
За старатеља се поставља особа за коју центар процени да има особине и способности потребне за обављање те дужности и да је постављање баш те особе у интересу штићеника. Услов је да та особа пристане да буде старатељ. У одлучивању о томе ко ће бити старатељ, центар мора да се држи неких правила:
-За старатеља се првенствено постављају супружник, сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.
-Штићеник који је навршио 10. годину живота и који је способан за расуђивање има право да предложи ко ће му бити старатељ.
-Иста особа може се поставити за старатеља више штићеника (на пример, браће и сестара).
-Директор социјалне установе за смештај корисника (рецимо, дома за незбринуту децу), или неко од запослених у тој установи, може се поставити за старатеља једне или више особа смештених у ту установу.
Центар за социјални рад може одлучити да не поставља старатеља, него да ту дужност врши непосредно. Тада се одређује неко од стручњака центра који ће обављати послове старатеља.
У овом тренутку, сви стручни радници Центра за социјлни рад Пожаревац, за привремена и стална стартељства по службеној дужности обављају ову функцију за чак 130 корисника, што представља изузетан напор по њих и установу уопште, али и адекватно вршење овог права.
Велика захвалност Комори што нам је омогућила присуство у овој, можда најважнијој обуци у циљу заштите корисника наших услуга.