Улога Центра за социјални рад Пожаревац у борби против сиромаштва
Сиромаштво је незаобилазан феномен данашњег света о коме се свакодневно расправља на различитим нивоима. Готово да нема професије, коју барем посредно, не дотиче на одређени начин проблематика сиромаштва. Сиромаштво нема јасну дефиницију, али сви знају или барем могу рећи да знају када га виде. То често подразумева лош материјални статус, мањак друштвене моћи, лоше услове становања, одређени животни стил итд. Проблем при размевању сиромаштва настаје са проблемом покушаја дефинисања и мерења сиромаштва. Са једне стране сиромаштво се дефинише првенствено као недостатак потребних материјалних средстава за прихватљив животни стандард, док се са друге стране сиромаштво схвата као вишедимензионални феномен, који у свом одређењу укључује материјалне, социјалне, културне и психолошке аспекте живота.
Ниједна професија није свакодневно заокупљена проблемом сиромаштва као професија социјалног рада. Опредељење за појам „проблем“, а не „феномен“ сиромаштва произилази из тога што се социјални радници и радници у социјалној заштити примарно и свакодневно баве проблемима које доноси сиромаштво на практичном нивоу, али се они у том свом раду, по природи посла који обављају, баве индивидуалним радом, те сиромаштво не могу да сагледавају глобално, већ се њиме баве на појединачном нивоу. Када говоримо о принципима рада са људима који живе у сиромаштву, намеће се пре свега приступ оснаживања у смислу вођења процеса (оставривања права на помоћ друштва) и исход, односно крајњи резултат постигнутог оснаживања. Центар се у свом раду бави индивидуалним оснаживањем ( лични ниво појединаца и њихових ресурса за суочавање са животним проблемима) и кроз колективно или друштвено оснаживање ( радници Центра су укључени у различите радне групе као што је нпр. Мобилни тим за инклузију рома у Костолцу, где учествују у снимању потреба и помоћи њиховим организацијама при аплицирању за различите фондове).
Материјалну подршку корисници центара за социјални рад остварују путем:
– новчане социјалне помоћи,
– додатка за помоћ и негу другог лица,
– увећаног додатка за помоћ и негу другог лица,
– помоћи за оспособљавање за рад,
– једнократне новчане помоћи,
– помоћи у натури и
– других врста материјалне подршке (нпр Народна кухиња и сл).
Ближи услови и начин остваривања и висина једнократне помоћи коју обезбеђује локална самоуправа утврђени су Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца.
На основу износа које прописује Влада РС, висина новчане социјалне помоћи од априла 2021 год.износи 8.781,00 динара за појединца, за сваку наредну одраслу особу у породици 4.391,00 дин, за дете се увећава за 2.634,00 дин.
Кретање броја породица корисника сталне новчане помоћи преко Центра за социјални рад Пожаревац, у децембру за извештајну годину
Година: 2016 2017 2018 2019 2020
Број породица: 342 335 345 306 275
Као што се из приложене табеле може видети опада број породица корисника сталне новчане помоћи која се остварује преко буџета РС, а Центар континуиарно ради ревизије права и утврђује обавезе издржавања лица неспособних за рад и деце. Раде се и ванредне ревизије по измени чињеница од утицаја на право (пресељење, промена броја чланова, статуса..).
Деца чији су родитељи корисници сталне новчане помоћи и других материјалних давања у 2020-тој је 565, а одраслих и остарелих корисника угрожених материјалним положајем је било 1168.
Категорије становништва које су највише изложене ризику сиромаштва су: необразовано становништво; незапослена и издржавана лица; стара лица (65+) и деца; домаћинства са пет и више чланова; старачка једночлана и двочлана домаћинства, посебно у руралним подручјима; земљораднички пензионери, нарочито у руралним срединама; Роми, интерно расељена лица и избеглице, особе са инвалидитетом спадају у категорије становништва који су са највећим ризиком сиромаштва, те су специјализовани програми намењени овим групама у смислу њиховог образовања и запошљавања, предуслов адекватног решавања питања смањења сиромаштва у локалним заједницама. Закон о социјалној заштити предвиђа да су радно способни људи, који се налазе у стању социјалне потребе, дужни да својој породици обезбеде приходе, односно да сами нешто учине по питању радне активације, те су у том смислу обезбеђене консултације и размена информација између Центра за социјани рад и Националне службе за запошљавање.
Имајући у виду износе сталне новчане помоћи као и потребе корисника из ове и осталих група, Град Пожаревац издваја значајна средства за побољшање положаја материјално угрожених лица, кроз омогућавање једнократних помоћи.
Једнократне помоћи се најчешће додељују за набавку хране и осталих животних потрепштина, куповину школског прибора, огрева, набавку лекова и друге медицинске потребе, плаћање комуналија и струје, побољшање услова становања, набавку одеће и обуће, плаћање школарина и сл. Такође је предвиђена накнада трошкова сахране која се признаје за: – лице које нема законске обвезнике издржавања; – непознато лице или лице непознатог пребивалишта; – корисника сталне новчане помоћи у пуном износу; лица за које трошкове смештаја у целости сноси буџет РС.
Број корисника једнократних помоћи у односу на прошле године се континуирано повећава и 2020-те године је укупно 932 корисника, рачунајући и материјалну подршку Министарства за књиге, екскурзије и сл.односно укупно 1139 позитивних решења, а такође се повећава и износ новца који се за те намене опредељује, чему је у претходној години посебно допринела ванредна ситуација узрокована епидемијом. Ванредна ситуација је допринела и појачаном потребом за набавку пакета хране и хигијенских пакета који су дистрибуирани преко Штаба за ванредне ситуације за око 1.200 лица која су се две године уназад налазила на евиденцији Центра по основу материјалне угрожености, те је потребно да и у наредном периоду Град планира средства за ове намене. Такође, важно је напоменути да Град сваке године издваја значајна средству у вредности од 4.000.000,00 динара за куповину огрева угроженом становништву.
Висина опредељених средстава за једнократне помоћи је 4.000.000,00 динара виша него 2019-те.и Центар је за ове намене током 2020-те године утрошио укупно 16.000.000 динара, односно просечно 9.672,65 дин по кориснику по једној једнократној помоћи, током 2021 године, што Град Пожаревац сврстава у ред локалних самоуправа са највишим давањима по кориснику у РС.
Јединица локалне самоуправе може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (народне кухиње, субвенције и др) и морамо напоменути да наша локална самоуправа у овом смислу покрива трошкове за око 850 корисника Народне кухиње, а на локалном нивоу је такође обезбедила субвенцију за трошкове воде и смећа, те се ЈКП и Водоводу редовно месечно достављају спискови корисника сталне новчане помоћи и туђе неге и помоћи који такође остварују ове бенефиције.