Контакт

Центар за социјални рад Пожаревац (седиште), улица Моше Пијаде број 27, 12000 Пожаревац, 

E-mail : pozarevac.csr@minrzs.gov.rs, телефон: 012/523-681, 531-602, 531-601 , Факс: 012/224-630

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у КостолцуТрг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Директорка Татјана Рајић: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Руководилац Службе за  заштиту корисника: Биљана Игњатовић biljana.ignjatovic@czsrpozarevac.rs

Руководилац Службе за правне послове: Бисерка Тодоровић: biserka.todorovic@czsrpozarevac.rs

Руководилац Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју: Јасмина Турудић jasmina.turudic@czsrpozarevac.rs

Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00